Regulamin Konkursu Świątecznego

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w Konkursie (dalej: „Konkurs”) działającym w imieniu własnym jest firma Trade Lab sp. z o.o. sp. k. ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa, KRS 0000557371, NIP 5272736427, (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 07.12.2020 roku po opublikowaniu postu konkursowego do dnia 13.12.2020 roku do 23:59, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czynności związane z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Konkurs ma na celu promowanie produktów dostępnych na stronie sklepu OneOrganic wśród konsumentów, jednakże, aby wziąć udział w Konkursie, nie trzeba nabywać żadnego produktu dostępnego w sklepie OneOrganic.

5. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu Facebook, przy pomocy polskiego fanpage’a sklepu OneOrganic na Facebooku dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/oneorganic.eu (dalej: Fanpage).

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

9. Konkurs nie jest grą o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 tekst jednolity).

10. Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również biorąc udział w konkursie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje Regulamin Konkursu.

 

§2 ZASADY I UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce, posiadające profil prywatny w serwisie Facebook, które posiadają status fana na Fanpage’u (kliknięcie przycisku „Lubię to”) lub polubią Fanpage (dalej: „Uczestnik”). Jeżeli dana osoba nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w serwisie Facebook zgodnie z zasadami tego serwisu.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z jego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od formy zatrudnienia) przez: Organizatora, agencje reklamowe, public relations, social media, domy mediowe i inne firmy współpracujące z Organizatorem przy realizacji Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Konkurs polega na wyłonieniu trzech Uczestników, którzy polubią Fanpage Oneorganic i w okresie trwania Konkursu opublikują odpowiedź na pytanie konkursowe na profilu OneOrganic (https://www.facebook.com/oneorganic.eu) w komentarzu pod postem konkursowym. Pytanie konkursowe brzmi: Który z produktów w sklepie Oneorganic chciałbyś/chciałabyś podarować w prezencie bliskiej i osobie? Wyjaśnij dlaczego? Nagroda zostanie przydzielona osobom, których odpowiedzi na pytanie konkursowe będą najbardziej kreatywne.

5. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).

6. W Konkursie nie można przesłać Zgłoszenia w inny sposób aniżeli opisany w § 2 punkt 4.

7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyraźnie zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. Dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane zwłaszcza:

a) udostepnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza Postu Konkursowego;

b) oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania Konkursowego (tj. w Zgłoszeniu).

Jeśli Uczestnicy przy okazji swojego udziału w Konkursie podejmują jakiekolwiek działania opisane powyżej, to robią to wyłącznie dobrowolnie, a Organizator nie będzie w żaden sposób premiował (wynagradzał) takich działań́ w Konkursie (działania takie np. nie zwiększają szans Uczestników na zdobycie nagród).

8. Zgłoszenie nie może:

a) zawierać treści bezprawnych, w tym opisów scen przemocy, treści obraźliwych, pornograficznych lub obscenicznych, mogących obrażać uczucia religijne lub dobre obyczaje,

b) zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących produktów OneOrganic,

c) naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,

d) zostać edytowane po jego przesłaniu,

e) naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu,

– i podlega w tym zakresie moderacji ze strony Organizatora, który jest uprawniony do usuwania z Fanpage’a Zgłoszeń naruszających ww. postanowienia Regulaminu.

9. Data i godzina wpływu Zgłoszenia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Facebook. Wszelkie Zgłoszenia dokonane po upływie czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

10. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

12. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie w Konkursie, jednakże nie może zostać zwycięzcą więcej niż jednej nagrody w Konkursie – Uczestnik może wygrać tylko raz.

13. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie i za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w § 2 pkt 6 Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora, za wynagrodzeniem w postaci Nagrody, do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

14. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą̨ powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem jego Zgłoszenia (rozwiązania Zadania Konkursowego);

b) powstałe w związku z jego udziałem w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

15. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w § 2 pkt 14 Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

16. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało raz zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie (tzn. któremu odmówiono publikacji na Fanpage’u lub które z niego usunięto) z powodu łamania Regulaminu, może zostać wykluczony z udziału w Konkursie.

 

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE

1. Do wydania w Konkursie są 3 (słownie: trzy) nagrody.

2. Pojedynczą Nagrodę stanowi „bon” o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Oneorganic ważny do 31.03.2021r. Dodatkowo przypisana jest do niej nagroda pieniężna w wysokości 10,00 zł przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej.

4. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w § 3 pkt 2-3 Regulaminu zostaną potrącone przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 pkt 4 i pkt 7 w zw. z art. 30 pkt 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody, ani również zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w dwuosobowym składzie („Komisja”) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora.

2. Komisja wyłoni 3 (trzech) zwycięzców Konkursu. Komisja dokona wyboru, uwzględniając kryteria, o których mowa w § 2 pkt 4 Regulaminu.

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie liczby Zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską aktywność lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w § 2 pkt 4 Regulaminu), Komisja może przyznać niższą liczbę nagród lub nie przyznać ich w ogóle.

6. Nazwiska Zwycięzców Konkursu, zawierająca imiona i nazwiska, którymi posługują się oni na swoich profilach w serwisie Facebook, zostaną opublikowane na Fanpage’u do 18 grudnia 2020 roku..

7. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia opublikowania listy Zwycięzców przesłać za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Fanpage OneOrganic pod adresem https://www.facebook.com/oneorganic.eu\
Dane niezbędne do wydania nagrody, to jest swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail.

8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od dnia podania informacji zawartych w § 4 pkt 7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

10. Jeśli Zwycięzca danej nagrody nie spełni wszystkich warunków formalnych jej wydania, w tym nie przekaże Organizatorowi w terminie swoich danych zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu, nagroda ta pozostanie u Organizatora.

11. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostaną u Organizatora.

12. Nagroda nieodebrana w terminie przepada i zostanie u Organizatora.

13. Wydanie nagrody w Konkursie poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

§ 5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu najpóźniej do dnia 28 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać́ listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja „Konkurs Mikołajkowy”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz co najmniej dokładny adres Uczestnika (sugerowane jest podanie również numeru telefonu oraz adresu e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Postepowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Trade Lab sp. z o.o. sp. k. ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa.

Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że administrator ma prawo lub obowiązek przetwarzać́ dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie.

 

§ 7 INNE POSTANOWIENIA

1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również̇ na stronie sklepu Oneorganic pod adresem https://oneorganic.eu/content/12-regulamin-konkursu w podanym linku w poście konkursowym.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na Fanpage’u.

3. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

5. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie Zgłoszenia takiego Uczestnika.

6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Data Regulaminu:

Warszawa, dn. 5 grudnia 2020 r.